برنامه و ساعت حرکت متروی شیراز

ساعت حرکت مترو در روزهای عادی و تعطیل

برای استفاده از اپلیکیشن آنلاین و نسخه اندروید متروی شیراز اینجا را کلیک کنید.

روزهای عادی

  • از ایستگاه دستغیب به سمت احسان: از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۲۲:۱۰
  • از ایستگاه احسان به سمت دستغیب: از ساعت ۰۶:۰۵ تا ۲۲:۰۵
نام ایستگاه به سمت احسان به سمت دستغیب
آغاز پایان آغاز پایان
شهید دستغیب ۰۶:۱۰ ۲۲:۱۰
شهید دوران ۰۶:۱۲ ۲۲:۱۲ ۰۶:۴۶ ۲۲:۴۶
فرصت شیرازی ۰۶:۱۴ ۲۲:۱۴ ۰۶:۴۴ ۲۲:۴۴
جانبازان ۰۶:۱۶ ۲۲:۱۶ ۰۶:۴۲ ۲۲:۴۲
غدیر ۰۶:۱۸ ۲۲:۱۸ ۰۶:۴۰ ۲۲:۴۰
رازی ۰۶:۲۰ ۲۲:۲۰ ۰۶:۳۸ ۲۲:۳۸
فضیلت ۰۶:۲۲ ۲۲:۲۲ ۰۶:۳۶ ۲۲:۳۶
کاوه ۰۶:۲۴ ۲۲:۲۴ ۰۶:۳۴ ۲۲:۳۴
ولیعصر ۰۶:۲۶ ۲۲:۲۶ ۰۶:۳۲ ۲۲:۳۲
زندیه ۰۶:۲۹ ۲۲:۲۹ ۰۶:۲۸ ۲۲:۲۸
امام حسین ۰۶:۳۱ ۲۲:۳۱ ۰۶:۲۶ ۲۲:۲۶
نمازی ۰۶:۳۴ ۲۲:۳۴ ۰۶:۲۳ ۲۲:۲۳
شهید آوینی ۰۶:۳۶ ۲۲:۳۶ ۰۶:۲۱ ۲۲:۲۱
شهید مطهری ۰۶:۳۸ ۲۲:۳۸ ۰۶:۱۹ ۲۲:۱۹
قصرالدشت ۰۶:۴۲ ۲۲:۴۲ ۰۶:۱۵ ۲۲:۱۵
شاهد ۰۶:۴۵ ۲۲:۴۵ ۰۶:۱۳ ۲۲:۱۳
میرزای شیرازی ۰۶:۴۹ ۲۲:۴۹ ۰۶:۰۹ ۲۲:۰۹
دکتر شریعتی ۰۶:۵۱ ۲۲:۵۱ ۰۶:۰۷ ۲۲:۰۷
احسان ۰۶:۰۵ ۲۲:۰۵

روزهای تعطیل

یک ساعت دیرتر آغاز و یک ساعت زودتر پایان

  • از ایستگاه دستغیب به سمت احسان: از ساعت ۰۷:۱۰ تا ۲۱:۱۰ (هر ۱۵ دقیقه)
  • از ایستگاه احسان به سمت دستغیب: از ساعت ۰۷:۰۵ تا ۲۱:۰۵ (هر ۱۵ دقیقه)
نام ایستگاه به سمت احسان به سمت دستغیب
آغاز پایان آغاز پایان
شهید دستغیب ۰۷:۱۰ ۲۱:۱۰ —– ——
شهید دوران ۰۷:۱۲ ۲۱:۱۲ ۰۷:۴۶ ۲۱:۴۶
فرصت شیرازی ۰۷:۱۴ ۲۱:۱۴ ۰۷:۴۴ ۲۱:۴۴
جانبازان ۰۷:۱۶ ۲۱:۱۶ ۰۷:۴۲ ۲۱:۴۲
غدیر ۰۷:۱۸ ۲۱:۱۸ ۰۷:۴۰ ۲۱:۴۰
رازی ۰۷:۲۰ ۲۱:۲۰ ۰۷:۳۸ ۲۱:۳۸
فضیلت ۰۷:۲۲ ۲۱:۲۲ ۰۷:۳۶ ۲۱:۳۶
کاوه ۰۷:۲۴ ۲۱:۲۴ ۰۷:۳۴ ۲۱:۳۴
ولیعصر ۰۷:۲۶ ۲۱:۲۶ ۰۷:۳۲ ۲۱:۳۲
زندیه ۰۷:۲۹ ۲۱:۲۹ ۰۷:۲۸ ۲۱:۲۸
امام حسین ۰۷:۳۱ ۲۱:۳۱ ۰۷:۲۶ ۲۱:۲۶
نمازی ۰۷:۳۴ ۲۱:۳۴ ۰۷:۲۳ ۲۱:۲۳
شهید آوینی ۰۷:۳۶ ۲۱:۳۶ ۰۷:۲۱ ۲۱:۲۱
شهید مطهری ۰۷:۳۸ ۲۱:۳۸ ۰۷:۱۹ ۲۱:۱۹
قصرالدشت ۰۷:۴۲ ۲۱:۴۲ ۰۷:۱۵ ۲۱:۱۵
شاهد ۰۷:۴۵ ۲۱:۴۵ ۰۷:۱۳ ۲۱:۱۳
میرزای شیرازی ۰۷:۴۹ ۲۱:۴۹ ۰۷:۰۹ ۲۱:۰۹
دکتر شریعتی ۰۷:۵۱ ۲۱:۵۱ ۰۷:۰۷ ۲۱:۰۷
احسان —– —– ۰۷:۰۵ ۲۱:۰۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *